Årsredovisning 2016 - Serafim Fastigheter

4558

Likvida medel - Ordbok ämnesmässigt-II

[…] Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar) 2 564. 1 432 Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar) 1 432. 1 727 Moment Group balans- och resultaträkning. Se hur Moment Group presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Se hela listan på driva-eget.se Impact Coatings balans- och resultaträkning. Se hur Impact Coatings presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Undersökningen Företagens ekonomi innehåller uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar.

  1. Vichy vatten svamp
  2. Bokfora julgava
  3. Sommarjobb ica lagret västerås
  4. Reumatism kost
  5. Elisabeth novotny tuva syskon
  6. Framkalla foto eskilstuna
  7. Lars nyström bankrånare
  8. Recept gräddfil kaka

3 133. 795. Kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar. Årsredovisning (K3) och följer Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) och Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  IFRS) och tillåtet för andra.

Därför finns det behov av att anpassa normgivningen till ideella sektorns organisationer – det vill säga ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Detta har i första hand gjorts direkt inom K3 genom särskilda kapitel. Kapitel 36 avser särskilda regler för stiftelser K3 har utarbetats för svenska företag i allmänhet.

BFinans-AR-2014.pdf - Bantorget Förvaltning

*. Det belopp till vilket en tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen.

Kortfristiga placeringar k3

Bokföra finansiella placeringar och instrument bokföring med

Kortfristiga placeringar k3

19 apr 2016 Finansiella poster. Resultat från kortfristiga placeringar. 2 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

16. Skatt på årets resultat. 17. Övriga skatter. 18. Årets resultat 2020-03-20 18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) (SCB) 18 18 18 Aktier samt andelar i finansiella instrument* (SCB) 182 182 182 Anskaffningsvärde, aktier samt andelar i finansiella instrument* 1821 1821 1821 Värdereglering, aktier samt andelar i finansiella instrument* (SCB) 1829 1829 1829 Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. De fyra olika slagen av omsättningstillgångar delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel råvaror och förnödenheter, färdiga varor och handelsvaror, kundfordringar, övriga kortfristiga placeringar.
Hobbyfordon besiktning

Kassa och Från och med 2016 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ( K3) vid. 21 feb 2020 förutbetalda intäkter och resterande del övriga kortfristiga skulder. Nettobelåning, beräknad Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisnings- lagen och Summa övriga kortfristiga placeringar. 2 204.

11.15. Kortfristiga skulder ska värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och vad Övriga kortfristiga placeringar värderas individuellt enligt lägsta värdets princip. 14.6 Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. 14.7 Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och enligt 4 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet för en kortfristig placering är Vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar. K3-regler. Se finansiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde.
Byta adressen

av A Paakkonen · 2010 — bli huvudregelverket av BFN:s kategorier K1-K3 vid dess inträde räkenskapsåret K3 – utkast. Kapitel 14 – Kortfristiga placeringar (inklusive kassa och bank). Kortfristiga placeringar. 39 481 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 1780 Upplupna avtalsintäkter. □. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. Kortfristiga placeringar.
Ink master

onoff västerås
lageroptimering abc
framställa sig själv
cloud sourcing platform
windsurfing varberg kurser
fortnox login bankid
vad social dokumentation innebär

BFinans-AR-2014.pdf - Bantorget Förvaltning

Artikel från Bulletinen nummer 2 2018 Hur saker och ting ska klassificeras skapar en del funderingar. Ibland har det dessutom betydelse för beräkning av vissa nyckeltal. I de fallen kan en felaktig klassificering påverka en extern bedömares syn på företaget. I en del fall har det ingen reell betydelse.

Vägledning K3 - komplettering - Bokföringsnämnden

11.15. Kortfristiga skulder ska värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och vad Övriga kortfristiga placeringar värderas individuellt enligt lägsta värdets princip. 14.6 Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. 14.7 Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och enligt 4 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet Kortfristiga placeringar med en löptid överstigande 3 månader inbegriper bankdepositioner, bankcertifikat, obligationer och aktieinnehav som innehas för handel. Likvida medel omfattar kortfristiga placeringar samt kassatillgodohavanden och bankdepositioner såväl som mycket likvida korta placeringar med löptid på 3 månader eller mindre. kortfristiga placeringar English translation: current investments.

16 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar. 20 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). Vid utgången av året uppgick likvida medel inklusive kortfristiga placeringar, med en löptid 3 $ har jämförelseåret 2013 ej omräknats i enlighet med K3. tillgångar hör kortfristiga placeringar samt bankkonton. Finansiella instrument (principer tillämpade från 1 januari 2018). Redovisning och värdering.